Producenci
Promocje
Kurtka narciarska damska 4F KUDN003 burgund
Kurtka narciarska damska 4F KUDN003 burgund
449,99 zł 239,99 zł
Płaszcz damski 4F KUD008 głęboka czerń
Płaszcz damski 4F KUD008 głęboka czerń
399,99 zł 199,99 zł
Regulamin

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO We-Active Tomasz Sołtysek

 

z dnia 02.09.2016

 

Sklep Internetowy We-active działający pod adresem https://we-active.pl jest serwisem prowadzonym przez firmę:

 


We-Active Tomasz Sołtysek z siedzibą w Węgierskiej Górce, ul. Wyzwolenia 3/3, NIP 553-223-77-68 REGON 365284256, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

Adres pocztowy: We-active Tomasz Sołtysek ul. Wyzwolenia 3/3, 34-350 Węgierska Górka

 

Adres e-mail:sklep@we-active.pl
Numer telefonu: 508391424

 

§ 1 Definicje

 

KLIENT; USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej. 


 

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Firma We-active Tomasz Sołtysek z siedzibą w Węgierskiej Górce, ul. Wyzwolenia 3/3, NIP 553-223-77-68 REGON 365284256, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: sklep@we-active.pl

 

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym We-active.pl.

 
 

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

 


PRODUKT, TOWAR – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 


 

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

 

SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym:

 

www.we-active.pl

 

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa cywilno-prawna na mocy, której sprzedawca – przedsiębiorca zobowiązuje się przenieść na kupującego – klienta własności rzeczy (towarów) i wydać mu rzecz, a kupujący – klient zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

 


USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 


USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

 


ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. Oświadczenie to winno zawierać w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

 

KOSZYK - zamówień oznacza aplikację informatyczną dostępną na stronie przedsiębiorcy www.we-active.pl, która umożliwia złożenie zamówienia. Za pomocą Koszyka zamówień konsument wskazuje towary i ich ilości, przelicza całkowitą wartość zamówienia oraz koszt dostawy.

 

GWARANCJA - oznacza dobrowolne zobowiązanie się producenta, udzielane na podstawie oświadczenia gwarancyjnego, które określa jego obowiązki oraz uprawnienia kupującego (konsumenta), w przypadku gdy towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Gwarancja stanowi podstawę prawną do dochodzenia od gwaranta odpowiedzialności za wadliwy towar.

 

RĘKOJMIA - oznacza tryb dochodzenia odpowiedzialności przez konsumenta od sprzedawcy (przedsiębiorcy) w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionego towaru, określony w przepisach kodeksu cywilnego.

 


§ 2 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Treść niniejszego regulaminu określa zasady dokonywania przez We-Active Tomasz Sołtysek z siedzibą w Węgierskiej Górce sprzedaży towarów na odległość, a także korzystania przez Usługobiorców ze sklepu internetowego we-active.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną.

 2. Treść niniejszego paragrafu regulaminu stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 3. Sklep internetowy we-active.pl zamieszcza za pośrednictwem Internetu informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.we-active.pl i świadczy drogą elektroniczną – zgodnie z niniejszym regulaminem – następujące usługi:

  • umożliwia kupowanie towarów znajdujących się w bazie sklepu internetowego www.we-active.pl za pomocą koszyka zamówień,

  • umożliwia zamieszczanie opinii o towarach znajdujących się w bazie sklepu internetowego www.we-active.pl na zasadach określonych w § 11 Regulaminu,

  • umożliwia subskrypcję newslettera zawierającego informacje handlowe.

 4. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez usługodawcę jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, takich jak:

  • Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies, bądź

  • Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies

  • rozdzielczość ekranu 1024 × 768 pikseli lub wyższa

 5. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie, aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego www.we-active.pl przez Klienta w celu utrzymania sesji zalogowanego Usługobiorcy, dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb Usługobiorców oraz do prowadzenia statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego www.we-active.pl

 6. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie zasad przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika zawarto w Polityce Cookies dostępnej pod adresem /polityka-cookies.

 7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez Usługobiorcę odpowiedniego formularza (rejestracyjnego/ wysyłkowego/ opinii/ newsletter) znajdującego się na stronie sklepu.

 8. Umowa każdorazowo zastaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem w/w umowy oraz postanowień określonych w § 2 ust. 9 regulaminu.

 9. Usługobiorca, który zarejestrował swoje konto na stronie usługodawcy rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia konta klienta. Usługobiorca rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie usługi “newsletter” poprzez podanie Usługodawcy adresu e-mail którego subskrypcja dotyczy oraz zgłoszenie żądania jego usunięcia z listy subskrybentów. Usługodawca usuwa zarejestrowane Konto Klienta lub/i adres e-mail z listy subskrybentów bez zbędnej zwłoki.

 

§ 3
Warunki sprzedaży

 

 1. Wszystkie ceny towarów w sklepie internetowym są podawane w walucie złotych polskich (PLN) i zawierają wszelkie podatki typu VAT, cła.

 2. Ceny towarów znajdujące się na stronie sklepu internetowego nie zawierają kosztów wysyłki.

 3. W przypadku, gdy towary występują w różnych wariantach (tj. rozmiar, pojemność, długość, sposób wykończenia itp.) to ceny mogą różnić się w zależności od wskazanego wariantu. W takim przypadku, ceny konkretnych opcji są ściśle i precyzyjnie wyszczególnione. Ceny te są widoczne w momencie dodawania towaru do koszyka zamówień.

 4. W koszyku zamówień konsument dokonuje wyboru formy dostawy i formy płatności. Przedstawiona wówczas informacja na temat całkowitej wartości zamówienia uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty za transport, dostawę lub usługi pocztowe bądź jakiekolwiek inne koszty.

 5. Sklep internetowy www.we-active.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian zarówno w cenach towarów oferowanych przez usługodawcę, jak i w wysokości opłat za doręczenie towaru do usługobiorcy. Każdorazowa zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienia on-line bądź zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem jakichkolwiek wyżej wymienionych zmian w cennikach.

 6. Aby umowa sprzedaży mogła zostać w sposób prawidłowy zawarta, należy:

  • złożyć zamówienie on-line, tj. na stronie sklepu, poprzez koszyk zamówień,

  • wybrać formę dostawy oraz formę płatności,

  • potwierdzić poprzez aktywowanie przycisku " Zamawiam”

  • wybrać spośród trzech dostępnych opcji dla nowych klientów „rejestruj się” lub „złóż zamówienie” (bez konieczności zakładania konta), dla klientów zarejestrowanych „zaloguj się”

 • potwierdzić, że zapoznałem się z „regulaminem sklepu internetowego i akceptuję jego treść - poprzez aktywowanie przycisku „podsumowanie”.

 • zakończyć dokonanie zakupów poprzez aktywowanie przycisku „potwierdzam zakup”.

 • Po potwierdzeniu zakupu, system sklepu internetowego www.we-active.pl prześle na adres klienta - w sposób automatyczny, emali z prośbą o potwierdzenie zamówienia, poprzez kliknięcie na wskazany link aktywujący dokonanie zakupu.

   

Na adres e-mail kupującego sklep internetowy we-active.pl przesyła wiadomość gdzie przekazuje konsumentowi w jasny i wyraźny sposób informacje dotyczące złożonego zamówienia, a w szczególności:

 • podstawowe informacje odnośnie terminu wysyłki, płatności, sposobu dostawy, kosztów dostawy oraz całkowita wartość zamówienia,

 • podanych w formularzu wysyłkowym: danych adresowych i kontaktowych mających umożliwić poprawną dostawę zamówionych towarów.

 • wykaz zamówionych produktów,

Klient może złożyć zamówienie on-line bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu lub też zarejestrować Konto Klienta, na którym zapisane zostaną podstawowe informacje z formularza wysyłkowego, tak aby w przyszłości nie było potrzeby wpisywania ich ponownie. Zarejestrowani użytkownicy mają ponadto:

 

 • podgląd statusu realizacji zamówień i historii zakupów

 • brak konieczności wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach

 • możliwość otrzymania rabatów i kuponów promocyjnych 1. W celu utworzenia Konta Klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem https://we-active.pl/pl/reg W celu potwierdzenia rejestracji wymagane jest aktywowanie przycisku lub podobnej funkcji (link aktywacyjny), zawartego w informacji mailowej przesłanej na adres e-mail użytkownika. Tylko potwierdzenie rejestracji umożliwia ponowne logowanie w przyszłości. Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili zmieniać zapisane dane bądź też trwale je usunąć.

 2. We-Active Tomasz Sołtysek z siedzibą w Węgierskiej Górce dostarcza konsumentowi w momencie wydania towarów fakturę VAT. W chwili dostawy Sklep internetowy we-active.pl dostarcza towary poprzez przeniesienie fizycznego posiadania towarów lub kontroli nad nimi na konsumenta, bez zbędnej zwłoki, po zawarciu umowy, jednak nie później niż w terminie 30 od dnia zawarcia umowy. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres podany przez Konsumenta jako adres do doręczeń zamówionego towaru.

 3. Przewidywany czas nadania przesyłki zawierającej zamawiane towary to:

  • 1 do 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, gdy jako formę płatności konsument wskazał pobranie,

  • 1 do 5 dni roboczych od momentu otrzymania płatności za potwierdzone zamówienie, gdy jako formę płatności konsument wskazał przedpłatę na konto bankowe.

 

Przewidywany czas dostarczenia to 1 do 5 dni od dnia następującego po nadaniu przesyłki, w zależności od wybranej formy dostawy. Całkowity i maksymalny termin dostawy towarów nie powinien przekroczyć 7 dni od dnia zawarcia umowy, a w żadnym razie nie może przekroczyć terminu przewidzianego w ust. 11.

 

 1. Ust. 11 i 12 nie mają zastosowania do umów sprzedaży, w przypadku gdy okres dostawy ma kluczowe znaczenie z uwagi na wszelkie okoliczności związane z zawarciem umowy lub w przypadku gdy konsument informuje sprzedawcę przed zawarciem umowy, że dostawa przed określonym terminem lub w określonym terminie ma kluczowe znaczenie. Dyspozycja klienta odnośnie wymaganego terminu dostawy może zostać wydana w momencie składania zamówienia on-line, poprzez pole “Dodaj komentarz do zamówienia” w koszyku zamówień, "metoda dostawy". Sklep internetowy we-active.pl jest uprawniony do odmowy wykonania umowy, jeżeli dostawa we wskazanym przez konsumenta terminie nie jest możliwa. W takich przypadkach, jeżeli Sklep internetowy we-active.pl odmówił dostawy towarów lub nie dostarczył towarów w terminie uzgodnionym z konsumentem lub zgodnie z ust. 11, konsument jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania umowy.

 2. Po rozwiązaniu umowy Sklep internetowy we-active.pl bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy, dokonuje zwrotu każdej kwoty wpłaconej zgodnie z warunkami umowy.

 

§ 4

Forma płatności

 

 1. Klient ma możliwość dokonania płatności za zamówiony towar, wedle własnego wyboru:

 

przelewem w formie przedpłaty w pełnej wartości zamówienia na rachunek bankowy Usługodawcy:
We-active Tomasz Sołtysek
nr konta 58 1240 4881 1111 0010 6979 5665

 

gotówką w formie pobrania, gdzie należność pobierana jest przez listonosza bądź kuriera w momencie dostawy towarów.

 

jednorazowym, elektronicznym kodem rabatowym www.we-active.pl zakupionym w Sklepie internetowym www.we-active.pl lub uzyskanym od osoby trzeciej.


gotówką w siedzibie firmypoprzez dostępne w koszyku zamówień elektroniczne formy platności.Dodatkowo klient może dokonać zakupów za pomocą


Kart płatniczych:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

oraz za pośrednictwem systemu 

mBank Raty


Formy zwrotu środków m.in. w przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty
płatniczej
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta
kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty
płatniczej Zamawiającego lub prześle środki bezpośrednio na konto Zamawiającego.
Czas realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą liczony jest od daty pozytywnej
autoryzacji .
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.


  1. Wszystkie akceptowane środki płatności zaznaczone są w jasny i wyraźny sposób na początku procesu składania zamówienia (w koszyku zamówień).

 


 

 

§ 5
Forma dostawy

 

1. Zamówione towary dostarczane są kupującemu, wedle jego wyboru: 

firmą kurierską DHL

 

za pośrednictwem InPost Sp. z o. o.

 

usługa Paczkomaty 24/7odbiór osobisty

 

 

2. Usługa Paczkomaty 24/7 świadczona przez InPost Sp. z o. o. polega na przyjęciu, przemieszczeniu oraz doręczeniu przesyłki z wykorzystaniem wyznaczonego Paczkomatu, czyli elektronicznej szafy depozytowej, umożliwiającej osobie upoważnionej odbiór znajdującej się w niej przesyłki, po wcześniejszym powiadomieniu adresata e-mailem i przez SMS. Dla przesyłek paczkomatowych ustala się 3 dniowy termin odbioru, liczony od momentu umieszczenia ich w Paczkomacie. Przesyłki nieodebrane w tym terminie, są kierowane do Oddziału Inpost gdzie mogą zostać podjęte przez adresata w terminie do 14 dni od momentu umieszczenia ich w Paczkomacie. InPost Sp. z o .o. poinformuje odbiorcę (email i sms) o fakcie przekazania przesyłki do Oddziału InPost. Aktualny wykaz Paczkomatów oraz lista adresów oddziałów InPost sp. z o. o. znajduje się na stronie internetowej http://paczkomaty.pl. Maksymalne wymiary przesyłki paczkomatowej wynoszą 64 cm x 41 cm x 38 cm; dopuszczalna masa przesyłki to 25 kg.

 

3. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez konsumenta w potwierdzonym zamówieniu.

 

§ 6
Koszt dostarczenia towaru

 

 1. Koszt dostawy towaru ponosi kupujący, zgodnie z cennikami zamieszczonymi w § 6 ust 2 Regulaminu. W przypadku gdy łączna cena zamawianych przez konsumenta towarów przekroczy wartości kwotowe podane w cennikach poniżej (Koszt dostawy – GRATIS !), konsument będzie zwolniony z obowiązku zapłaty za koszt dostarczenia towarów.

 2. Koszt dostawy jest zależny od łącznej ceny zamawianych towarów, formy dostawy oraz formy płatności. Kalkulacja ostatecznego kosztu dostarczenia dokonywana jest na pierwszym etapie składania zamówienia on-line (w koszyku zamówień).

 

Stosujemy PROSTE STAWKI –

 

InPost – Paczkomaty 24/7

 

Paczkomaty InPost

Usługa

Cena brutto

Rozmiar A 8 x 38 x 64 cm

9,50 zł

Rozmiar B 19 x 38 x 64 cm

9,90 zł

Rozmiar C 41 x 38 x 64 cm

10,90 zł

  

DHL – paczka kurierska

 

Waga

Koszt dostawy

Płatne z góry

Płatne przy odbiorze

Paczka do 31 kg

15,00 zł

19,00 zł

 

 

  

 

 

§ 7
Reklamacje Konsumenckie

 

 1. Sklep internetowy www.we-active.pl jako sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym Kodeksem Cywilnym. Zgodnie z ogólną zasadą sprzedawca odpowiada względem konsumenta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, których szczegółowy opis znajduje się w Kodeksie Cywilny w Dziale zatytułowanym Rękojmia za wady od Art. 556 do Art. 576 Kodeksu Cywilnego.

 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy, tj. dwóch lat od wydania towaru, konsument jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji, wedle własnego wyboru:

   

  a) poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego on-line pod adresem https://www.we-active.pl/reklamacje/;

  b) wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy siedziby lub lokalu przedsiębiorcy;

  c) wysyłając zawiadomienie na adres e-mail;

 

 

 

 1. Wypełniając formularz reklamacyjny, o którym mowa w punkcie a) konsument otrzyma, na podany adres e-mail, zgłoszenie reklamacyjne w formacie .pdf, które po wydrukowaniu i podpisaniu należy przekazać sprzedawcy.

 2. Dla zawiadomień o których mowa w punktach b), c) konsument może skorzystać z wzoru dostępnego on-line pod adresem https://www.we-active.pl/reklamacje/, jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie na trwałym nośniku, gdzie wskazane zostaną co najmniej:

  • imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację,

  • określenie reklamowanego towaru, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jego rodzaju (np. nazwa, producent, kolor, rozmiar),

  • dowód zakupu reklamowanego towaru,

  • opis niezgodności towaru i termin w jakim wada została dostrzeżona, a w stosownych przypadkach także okoliczności uzasadniające reklamację,

  • żądanie reklamującego,

  • datę wniesienia reklamacji,

  • podpis zgłaszającego reklamację,

 

w przypadku przesłania zgłoszenia e-mailem zgodę na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego.

 

 1. W celu umożliwienia Sprzedawcy podjęcia decyzji o uznaniu bądź nie reklamacji, Konsument obowiązany jest odesłać reklamowane towary do siedziby Sprzedawcy albo przekazać je Sprzedawcy albo osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, aby Sprzedawca mógł dokonać oględzin lub oddać reklamowane towary celem zaopiniowania ich przez rzeczoznawcę. Przekazywany towar powinien odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym. W przypadku uznania roszczeń konsumenta za zasadne sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyraźnie wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego, niż zwyczajowa i powszechnie przyjmowana forma dostawy wskazana wcześniej przez sprzedawcę, która wiązałaby się z niższymi kosztami).

 2. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący, może żądać obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
  Ponadto konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia.
  Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
  Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 3. Prowadzenie przez Sklep internetowy www.we-active.pl postępowania reklamacyjnego nie ogranicza:

  • prawa zgłaszającego do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej którą każdy konsument może uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;

  • dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia.

 

W przypadku gdy sprzedawca nie uzna reklamacji konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie http://www.uokik.gov.pl
Ponadto Sklep internetowy www.we-active.pl podaje, iż istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawartych pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, za pomocą Platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Platforma ODR działająca pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

 

§ 8
Zwrot towaru, korzystanie z prawa odstąpienia

 

 1. Z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w § 8 ust. 12, konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez okres 30 (trzydziestu) dni bez podawania powodów i bez ponoszenia żadnych kosztów innych niż koszty przewidziane w § 8 ust. 11.

 2. Okres odstąpienia, o którym mowa w § 8 ust. 1, wygasa po trzydziestu dniach liczonych od dnia, w którym konsument albo strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta wejdzie w fizyczne posiadanie towarów.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl